Markets->EURBASE->2022-08-06

EURBASEEURBASE PriceEBASE

$1.19912140